Novinky v dani z príjmov od 1.1.2013

Vybrané dôležité legislatívne zmeny v oblasti Zákona o dani z príjmov. Uvedené zmeny vyplývajú z novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2013.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb a zrážková daň

Zavádza sa progresívna sadzba dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na výšku základu dane, tj. ruší sa tzv. rovná daň. Sadzba pre fyzické osoby je 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima vrátane, sadzba 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej podľa § 47, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima.

Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31.12.2012 a vyplatených do 31.1.2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú ustanovenia zákona účinného do 31.12.2012.

S účinnosťou od 01.01.2013 je sadzba dane pre daň vyberanú zrážkou vo výške 19 %.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb

Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %.

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet

a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31.12.2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31.decembra 2012 a

b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára do konca zdaňovacieho obdobia.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.

Bola zrušená možnosť oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, v roku 2013 už teda nebude možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, výnimkou je daňovník s príjmami zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus

Sprísňujú sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť manžel na manželku (manželka na manžela) žijúcu s daňovníkom v rovnakej domácnosti v prípade:

- ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
- poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
- je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od 1.1.2013 bude obmedzená možnosť uplatnenia daňového bonusu, nárok na daňový bonus bude mať len ten daňovník, ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príjmov, t.j. zo závislej činnosti alebo podnikania.

Paušálne výdavky SZČO

Zákon prináša obmedzenie uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.

Ak daňovník podniká celý rok, maximálna výška paušálnych výdavkov je 5 040 eur ročne, ak daňovník začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne.

Okrem toho je možné si uplatniť preukázateľné výdavky vo výške zaplatených odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Pri príjmoch z prenájmu od roku 2013 už nebude možné uplatniť paušálne výdavky.