Použitie stravných lístkov nad zákonom stanovený nárok

V prípade, že v priebehu roka ste zamestnancom poskytli stravné lístky nad rámec uvedený v zákone,

(Zákonník práce § 152 odst. 2 hovorí o nároku na stravné pre zamestnancov), a to tak, že ste poskytli stravné lístky vo vyššej hodnote ako stanovuje zákon, poskytli ste lístky aj v prípade dovolenky, nemoci, v súbehu s pracovnou cestou, stravné lístky boli poskytnuté pracovníkovi na dohodu, alebo konateľovi ktorý pracuje len na zmluvu a pod. je túto skutočnosť potrebné dať do súladu so zákonom.

Ak ste tak ešte neurobili, máte ešte nasledovné možnosti:

1/ v mzde za mesiac december hodnotu lístkov nad limit poskytnutú zamestnancovi zdaníte ako nepeňažný príjem, upozorňujem, že z takéhoto príjmu sa vykonajú aj odvody , tak ako zo mzdy. Ak napr. konateľ neberie mzdu a nebol prihlásený do poisťovní, je nutné ho prihlásiť len na tento príjem.

2/ Zákon umožňuje rozšíriť okruh pracovníkov ktorým sú poskytované stravné lístky ( konatelia) a taktiež rozsah prispievania, napr. počas dovolenky a to podľa § 152 odstavec 8 Zákonníka práce. Podľa tohto paragrafu, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, resp. po uzavretí kolektívnej zmluvy upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie.

Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa tohto ustanovenia zamestnávateľ prispieva na stravu zamestnancom aj zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je limitovaná.

Príspevok nad rámec stanovený zákonom, je daňovo neuznaný , no napriek tomu ho zdaňuje aj zamestnanec cez mzdu.