Archive for Nezaradené

robime mzdy

Poskytujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy:

výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov
spracovanie a zasielanie hlásení pre poiťovne a daňový úrad
príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
spracovanie ročného zúčtovania zdravotního poistenia
príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickém forme
spracovanie potrebných potvrdení

robime uctovnictvo

vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva
podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí